Privacy Gegevensbescherming (AVG)

Autismepraktijk Birgit is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals aangegeven in deze privacyverklaring.

Verwerking van persoonsgegevens
Autismepraktijk Birgit verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Administratieve doeleinden;
– Communicatie over de afgenomen opdracht/dienst
– Het uitvoering geven aan een opdracht/dienst zoals overeengekomen in het begeleidingsplan.

Voor bovenstaande doelstelling(en) verwerkt Autismepraktijk Birgit onderstaande persoonsgegevens:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Geslacht
– Geboortedatum
– (zakelijk) Telefoonnummer
– (zakelijk) E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– Begeleidingsplan

Wij verwerken gegevens (per cliënt) in bestanden. Alleen noodzakelijke informatie is hierin verwerkt.
Autismepraktijk Birgit heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschreven tegen onrechtmatige verwerking.

Autismepraktijk Birgit bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Nadat u doelen zijn behaald en de rekeningen zijn betaald worden de bestanden verwijderd.

Verstrekken aan derden
Autismepraktijk Birgit verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden óf om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij verstekken nooit informatie zonder uw toestemming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Autismepraktijk Birgit. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar infor@autoismepraktijkbirgit.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Autismepraktijk Birgit wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Vragen
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, zijn er aanwijzingen zijn van misbruik óf heeft u nog andere vragen of opmerkingen, neem dan contact met mij op via met info@autismepraktijkbirgit.nl. Voor overige contactgegevens, kijk op de pagina ‘contact’.